VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

Laatste update: 12 januari 2021

Welkom, en bedankt voor jouw belangstelling voor Gerben Miedema | Fiscalist, de website fiscalist.co (de „Site”), de diensten die door Gerben Miedema | Fiscalist worden verleend, inclusief alle schriftelijke communicatie, informatieverstrekking en adviezen. Deze voorwaarden van dienstverlening (de „Voorwaarden”) zijn onderdeel van een rechtsgeldige overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en Gerben Miedema | Fiscalist.

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ZORGVULDIG. DOOR HET AANGAAN VAN EEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ERKENT OPDRACHTGEVER DAT HIJ DE VOLGENDE VOORWAARDEN HEEFT GELEZEN, HEEFT BEGREPEN, EN ACCEPTEERT DE OPDRACHTGEVER AAN DE VOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN.

1. PARTIJEN EN OPDRACHT

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
(i) Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
(ii) Gerben Miedema | Fiscalist: Gerben Miedema Fiscalist B.V., vertegenwoordigd door haar bestuurder drs. G. Miedema, gevestigd te 9711 AP Groningen, Emmaplein 2, zijnde een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
(iii) Opdracht: de overeenkomst van opdracht op basis van:
- een schriftelijke door Gerben Miedema | Fiscalist opgestelde overeenkomst van opdracht;
- een schriftelijke door Gerben Miedema | Fiscalist opgestelde opdrachtbevestiging;
- een per email door Gerben Miedema | Fiscalist verstrekte opdrachtbevestiging;
- een overigens door Gerben Miedema | Fiscalist mondeling of schriftelijk verstrekte aanbieding of offerte,
waarbij Gerben Miedema | Fiscalist zich tegenover Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.

Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Gerben Miedema | Fiscalist, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of bepaalde personen.

Alle bedingen in deze Voorwaarden gelden ook voor al degenen die voor Gerben Miedema | Fiscalist werkzaam zijn bij de uitvoering van de Opdracht. Zij kunnen tegenover Opdrachtgever hierop een beroep doen.

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten tussen Opdrachtgever en Gerben Miedema | Fiscalist, respectievelijk hun rechtsopvolgers, en ook op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, en ook op alle door Gerben Miedema | Fiscalist gedane aanbiedingen en/of offertes.

De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Gerben Miedema | Fiscalist uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van de Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voorzover Gerben Miedema | Fiscalist. deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

Indien enig beding, deel uitmakend van de Voorwaarden of van de Opdracht, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Opdracht voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen direct worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

De Opdracht komt tot stand op het moment dat een door Gerben Miedema | Fiscalist en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Gerben Miedema | Fiscalist retour is ontvangen, danwel op andere wijze door Opdrachtgever schriftelijk is bevestigd. De Opdracht is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Gerben Miedema | Fiscalist verstrekte informatie.

Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet (getekend) retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van de Voorwaarden op het moment dat Gerben Miedema | Fiscalist op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

4. GEGEVENS EN INFORMATIE

Opdrachtgever is gehouden alle door Gerben Miedema | Fiscalist verlangde gegevens en informatie, alsmede de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Gerben Miedema | Fiscalist die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht, a) tijdig en b) in de door Gerben Miedema | Fiscalist gewenste vorm en c) op de door Gerben Miedema | Fiscalist gewenste wijze te verstrekken.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Gerben Miedema | Fiscalist verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit.

Opdrachtgever is gehouden Gerben Miedema | Fiscalist onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

Gerben Miedema | Fiscalist heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de voornoemde verplichtingen heeft voldaan.

Extra kosten, extra uren, en ook de overige schade voor Gerben Miedema | Fiscalist, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan voornoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Gerben Miedema | Fiscalist de originele, door Opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Gerben Miedema | Fiscalist verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens betreffende zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Gerben Miedema | Fiscalist kan in verband met niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken.

5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Gerben Miedema | Fiscalist bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien Gerben Miedema | Fiscalist bij de uitvoering van de Opdracht voor rekening van Opdrachtgever derden wenst in te schakelen, zal hij daartoe slechts overgaan met goedkeuring van Opdrachtgever.
Gerben Miedema | Fiscalist zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Gerben Miedema | Fiscalist kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Gerben Miedema | Fiscalist voortvloeien.

Opdrachtgever is ermee bekend dat Gerben Miedema | Fiscalist op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):
(i) verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te doen;
(ii) verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.

Onder (beroeps)regelgeving wordt in ieder geval verstaan het Reglement Beroepsuitoefening en de Bijzondere Gedragscode van De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Gerben Miedema | Fiscalist sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat door het voldoen door Gerben Miedema | Fiscalist aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

Gerben Miedema | Fiscalist houdt terzake van de Opdracht een digitaal werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Gerben Miedema | Fiscalist.

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Gerben Miedema | Fiscalist op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtgever en Gerben Miedema | Fiscalist zijn tegenover elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Gerben Miedema | Fiscalist zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming.

In geval van twijfel over de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Gerben Miedema | Fiscalist bepalend.

6. TERMIJNEN

Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen.

Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Gerben Miedema | Fiscalist is ontvangen, respectievelijk de gegevens en informatie geheel aan Gerben Miedema | Fiscalist ter beschikking zijn gesteld.

De Opdracht kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, dan nadat Opdrachtgever, na afloop van de overeengekomen termijn, Gerben Miedema | Fiscalist een redelijke termijn heeft aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren en Gerben Miedema | Fiscalist ook dan de Opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn.

7. OPZEGGING

De Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Opdrachtgever en Gerben Miedema | Fiscalist kunnen de Opdracht te allen tijde (tussentijds) opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. De opzegging dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de andere partij.

De Opdracht mag per aangetekende brief door zowel Gerben Miedema | Fiscalist als door Opdrachtgever (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

Gerben Miedema | Fiscalist behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door hem tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld.

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Gerben Miedema | Fiscalist recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die Gerben Miedema | Fiscalist redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken door de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten voor eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Gerben Miedema | Fiscalist zijn toe te rekenen.

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Gerben Miedema | Fiscalist, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Gerben Miedema | Fiscalist bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Gerben Miedema | Fiscalist extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Bij beëindiging van de Opdracht dient ieder van de partijen alle in zijn bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij direct aan die andere partij te overhandigen.

8. INTELLECTUELE VERMOGENSRECHTEN

Alle rechten betreffende producten van de geest die Gerben Miedema | Fiscalist bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeem-ontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Gerben Miedema | Fiscalist, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.

Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gerben Miedema | Fiscalist is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 9.

9. GEHEIMHOUDING

Gerben Miedema | Fiscalist is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

Gerben Miedema | Fiscalist is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voorzover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gerben Miedema | Fiscalist is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Gerben Miedema | Fiscalist openbaar te maken of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel over de desbetreffende werkzaamheden van Gerben Miedema | Fiscalist, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.

Gerben Miedema | Fiscalist is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Gerben Miedema | Fiscalist ter indicatie van de ervaring van Opdrachtgever.

10. PERSOONSGEGEVENS

Opdrachtgever zal bij het verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan Gerben Miedema | Fiscalist de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen.

Gerben Miedema | Fiscalist zal bij de uitvoering van de opdracht de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen en verkregen persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover niet onverenigbaar met het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen.

Zo nodig sluiten Opdrachtgever en Gerben Miedema | Fiscalist een verwerkersovereenkomst.

Gerben Miedema | Fiscalist zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies en onbevoegde toegang.

Opdrachtgever stemt er mee in dat Gerben Miedema | Fiscalist ten behoeve van de dienstverlening en de optimalisering daarvan werkt met derden zoals ICT-dienstverleners en leveranciers van administratietoepassingen en in dat kader persoonsgegevens deelt met deze derden. Overeenkomstig de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming sluit Gerben Miedema | Fiscalist zo nodig een verwerkersovereenkomst met de door haar ingeschakelde (sub)verwerkers.

11. HONORARIUM

Opdrachtgever is aan Gerben Miedema | Fiscalist een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Gerben Miedema | Fiscalist gebruikelijke tarieven, berekenings­methodieken en werkwijzen.

Gerben Miedema | Fiscalist heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Indien na de totstandkoming van de Opdracht, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Gerben Miedema | Fiscalist gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

12. BETALING

Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro’s plaats te vinden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum. Facturen worden uitsluitend verstrekt in .pdf- en .xml-bestandsformaat en verzonden per elektronische mail. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de bankrekening van Gerben Miedema | Fiscalist. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Gerben Miedema | Fiscalist gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen.

Indien Opdrachtgever, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Gerben Miedema | Fiscalist gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, ook voorzover deze kosten de eventuele rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Gerben Miedema | Fiscalist als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

Indien Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, is Opdrachtgever gehouden tot een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van het maximale bedrag conform het Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Opdrachtgever is deze buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd nadat hij, al in verzuim zijnde, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen.

In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de opdracht ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.

Gerben Miedema | Fiscalist behoudt zich het recht voor om - ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Gerben Miedema | Fiscalist aanleiding geeft - van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Gerben Miedema | Fiscalist gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

13. RECLAMES

Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Gerben Miedema | Fiscalist te worden kenbaar gemaakt.

Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voorzover Gerben Miedema | Fiscalist aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Gerben Miedema | Fiscalist de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

14. AANSPRAKELIJKHEID

Gerben Miedema | Fiscalist is tegenover Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voorzover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid van Gerben Miedema | Fiscalist voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht, en ook voor een onrechtmatige daad veroorzaakt door Gerben Miedema | Fiscalist is beperkt tot driemaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 11 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Gerben Miedema | Fiscalist heeft betaald en/of nog verschuldigd is voor de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, met een maximum van driehonderdduizend euro (€ 300.000). Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Gerben Miedema | Fiscalist.

Gerben Miedema | Fiscalist. is evenwel niet aansprakelijk voor:
(i) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Gerben Miedema | Fiscalist of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;
(ii) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van hulppersonen, die door Opdrachtgever dan wel Gerben Miedema | Fiscalist ingeschakeld zijn (werknemers van Gerben Miedema | Fiscalist. daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Gerben Miedema | Fiscalist verbonden organisatie;
(iii) bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.

Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Gerben Miedema | Fiscalist te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Opdrachtgever is gehouden Gerben Miedema | Fiscalist schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Gerben Miedema | Fiscalist voor Opdrachtgever, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Gerben Miedema | Fiscalist.

15. VERVALTERMIJN

Voorzover in deze Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle mogelijke vorderingsrechten van Opdrachtgever tegenover Gerben Miedema | Fiscalist, in verband met het verrichten van werkzaamheden door Gerben Miedema | Fiscalist, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

16. RECHTS- EN FORUMKEUZE

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Gerben Miedema | Fiscalist is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Gerben Miedema | Fiscalist voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Gerben Miedema | Fiscalist gevestigd is.

In afwijking van het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Gerben Miedema | Fiscalist kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

17. WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden regelmatig aangepast aan geldende wet- en regelgeving of gewijzigde omstandigheden. De laatste versie van de Voorwaarden wordt gepubliceerd op de Site en vervangt de bij het aangaan van de Opdracht verstrekte Voorwaarden.

Copyright © 2021 Gerben Miedema Fiscalist B.V. Alle rechten voorbehouden.